Privacyverklaring

Privacyverklaring

A. Inleiding

1. Uw privacy is belangrijk voor Cigna. We weten dat u erop vertrouwt dat wij uw online privacy goed beschermen als u ons op www.cignaglobal.com bezoekt. We weten ook dat u erop vertrouwt dat wij producten en diensten leveren die aansluiten op uw wensen. Om dit te kunnen doen, moeten we bepaalde informatie over u verzamelen – en beschermen.

2. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die u worden aangeboden door Cigna Global Health Options ('Cigna').

3. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan de rechterkant van deze website staan.

B. Welke informatie verzamelt www.cignaglobal.com?

4. We hebben onze website zo ontworpen dat er informatie wordt verzameld door middel van automatische tracking. Zo kunnen wij zien welke onderwerpen u het meest interesseren. Bij automatische tracking wordt informatie verzameld door te kijken of u onze website gevonden hebt door een link van een andere, externe website te volgen, en door te kijken hoe u navigeert op www.cignaglobal.com. Hoe u en andere gebruikers zich door onze website bewegen, vertelt ons iets over de mensen die onze website bezoeken. Als resultaat van het bovenstaande wordt echter geen informatie verzameld waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. We gebruiken de verzamelde gegevens om statistieken op te stellen, trends te volgen en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. We gebruiken de informatie ook om ervoor te zorgen dat onze technologie aansluit bij de technologie die u gebruikt. Zo kunnen we onze product- en dienstenaanbod beter afstemmen op uw behoeften.

5. Onze website verzamelt op dit moment geen persoonlijke informatie, maar we registreren wel op welke website u zich bevond voordat u naar ons navigeerde, en gebruiken die gegevens voor de analyse van onze marketingefficiëntie.

6. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt.

7. Als u een offerte aanvraagt, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig om u het product aan te kunnen bieden waar u om vraagt. Afhankelijk van het product, kunnen we u om een aantal persoonlijke gegevens vragen. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Gezien de aard van verzekeringen en de diensten die we leveren, is het mogelijk dat we u naar uw persoonlijke gegevens vragen, zoals gedetailleerde informatie over uw gezondheid of die van uw gezinsleden.   We kunnen u ook om andere informatie vragen, zoals uw creditcardgegevens (als u een aankoop doet).

8. U kunt er ook voor kiezen om geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. In dat geval hebt u nog steeds toegang tot een groot gedeelte van onze website, maar kunt u de onderdelen van de Cigna-website waarvoor uw persoonlijke informatie nodig is niet meer gebruiken.

9. Soms gebruiken we cookies. Ga voor gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en uw rechten en opties in verband hiermee naar ons Cookiebeleid.

C. Hoe gebruikt Cigna de informatie die over mij verzameld wordt?

10. We gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om te voldoen aan uw aanvragen voor onze producten, om te reageren op uw vragen over ons aanbod en om u andere Cigna-producten of -diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Dit alles met inachtneming van de wet op het gebied van gegevensbescherming. We gebruiken deze informatie soms ook om met u te communiceren.

11. We gebruiken de persoonlijke informatie die u ons over anderen verstrekt om u de producten en diensten te leveren waar u om hebt gevraagd. Als u ons de persoonlijke informatie van andere personen geeft als doorverwijzing (met inachtneming van de wet op het gebied van gegevensbescherming), kunnen we die informatie gebruiken om deze personen uit te nodigen onze websites te bezoeken of om ze informatie over onze producten of diensten te geven.

12. Voordat u de persoonlijke informatie van anderen aan ons doorgeeft, moet u ervoor zorgen dat deze personen hiermee hebben ingestemd.

13. Als u ons uw e-mailadres en/of postadres geeft, zullen we deze niet verkopen, verhandelen, verhuren of op enige andere manier openbaar maken aan derde partijen, tenzij op de in paragraaf 16 of 17 hieronder beschreven wijze.

14. Afmelden: Als u niet wilt dat uw e-mailadres of postadres gedeeld worden binnen de ondernemingen of bedrijfslijnen van de Cigna-groep, kunt u zich afmelden. Gebruik hiervoor de contactgegevens die aan de rechterkant van deze website staan.

15. U kunt er ook voor kiezen om geen marketingmateriaal van Cigna Global Health Options te ontvangen door middel van de contactgegevens die aan de rechterkant van deze website staan.

16. We kunnen uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens overdragen aan andere afdelingen van de Cigna-groep (buiten uw land) voor intern beheer en administratieve doeleinden. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan andere Cigna-afdelingen als dit nodig is voor de uitvoering of beëindiging van onze contractuele verplichtingen jegens u of voor uw eigen voordeel. Persoonlijke informatie kan ook worden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

17. Cigna kan/zal uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens delen met al dan niet in uw land gevestigde externe bedrijven en personen,  voor legitieme doeleinden waaronder de volgende situaties:
· Vertrouwde ontvangers. We kunnen gebruikmaken van vertrouwde ondernemingen of personen om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken, inclusief voor marketing via sociale media. Voordat we persoonlijke informatie met derden delen eisen we dat deze derden instemmen met de verwerking van die informatie in overeenstemming met onze instructies en de privacyverklaring en andere van toepassing zijnde maatregelen t.b.v. vertrouwelijkheid en veiligheid
.    Juridische of veiligheidsvereisten. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat toegang, gebruik, opslag of openbaarmaking van gegevens nodig is voor (a) naleving van de wet, regelgeving of juridische procedures; (b) toepassing van toepasselijke voorwaarden en beleidsplannen m.b.t. deze of andere websites van de Cigna groep; (c) opsporen, voorkomen of anderszins oplossen van fraude-, veiligheids-, of technische problemen; of (d) beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Cigna, zijn gebruikers, of het publiek zoals wettelijk vereist of toegestaan.
.    Andere doeleinden. Met uitzondering van de in deze privacyverklaring uiteengezette omstandigheden of doeleinden zullen we eerst om uw toestemming vragen voordat we uw gevoelige persoonlijke informatie delen. Let op: dit geldt alleen voor persoonlijke gegevens, zoals hierboven vermeldt. Als het delen hiervan geschiedt met andere doeleinden dan uiteengezet in deze privacyverklaring en zonder dat voorafgaande toestemming van de verzekerde is verkregen, zal aan verzekerden in Singapore eerst toestemming worden gevraagd voordat informatie wordt gedeeld, tenzij hiervoor een uitzondering volgens de vigerende wet geldt.

Nadere informatie wordt hieronder uiteengezet.

Overzicht van doeleinden

Producten en/of diensten

18. Wij zullen/kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of verwerken voor een van de volgende doeleinden:
(a) Overweging om u de verzekering aan te bieden waar u om vraagt. Dit omvat de overweging van uw aanvraag van een polis bij Cigna en een andere verzekeraar aangaande uw aanvraag (ofwel nu ofwel in de toekomst) voor een polis van die verzekeraar;
(b) Verwerking van uw aanvraag voor acceptatie en verzekering. Dit omvat het verwerken van uw aanvraag bij Cigna of andere aanvragen die u doet (nu of in de toekomst) bij een andere verzekeraar.{{br:a}}(c) Het beheren van uw relatie, account en/of polis bij Cigna
(d) Het verwerken en/of behandelen van enige claims inclusief de afwikkeling van claims en eventuele noodzakelijke onderzoeken met betrekking tot de claims, onder uw polis of polissen, ongeacht of deze bij Cigna of een andere verzekeraar is afgesloten;
(e) Het uitvoeren van due diligence of andere screeningactiviteiten (inclusief background checks) overeenkomstig de wettelijke of regulatieve verplichtingen of risicobeheerprocedures die wettelijk vereist kunnen zijn of die door Cigna zijn ingesteld, voor deze polis bij Cigna of enige andere verzekeraar;
(f) Het uitvoeren van uw aanwijzingen of antwoorden op vragen of verzoek om een offerte door u;
(g) Het afhandelen van zaken gerelateerd aan de diensten en/of producten waar u recht op heeft volgens de polis waar u een aanvraag voor doet of heeft gedaan (inclusief het versturen van correspondentie, verklaringen, rekeningen, rapporten of berichten aan u, die bepaalde persoonlijke gegevens kunnen blootgeven op de documenten evenals op de buitenkant van de enveloppen/pakketjes);
(h) Het onderzoeken van fraude, wangedrag, enige onwettige actie of omissie, met betrekking tot uw aanvraag, uw claims of enige andere zaak met betrekking tot uw polis of polissen, ongeacht of deze zijn afgesloten bij Cigna of een andere verzekeraar, en of er een verdenking is van het voorafgaande;
(i) Opslag, hosting, back-up (voor herstel in noodgevallen of anderszins) van uw persoonlijke gegevens, binnen of buiten uw land;
(j) Naleving van de wetgeving van toepassing op het beheren van onze relatie met u;
(k) Communicatie met u via telefoon/voice call, tekstbericht, e-mail en/of post met als doen om onze relatie met u te beheren, zoals maar niet beperkt tot het communiceren van informatie aan u gerelateerd aan claims die u heeft ingediend, aanvullingen, wijzigingen of aanpassingen aan uw dekking en de dekking van uw gezinsleden of algemene vragen die u hebt met betrekking tot de van kracht zijnde polis. U erkent en stemt ermee in dat zulke communicatie door Cigna kan plaatsvinden door middel van het versturen van correspondentie, documenten of berichten aan u, die bepaalde persoonlijke gegevens kunnen blootgeven over u in de documenten zelf alsmede de buitenkant van de enveloppen/pakketjes;<br />(I) Naleving van enige aanvraag of voorschrift van een regeringsinstantie; of het ingaan of verzoeken om informatie van openbare instanties, ministeries, regelgevende instanties of andere dergelijke autoriteiten. Om twijfel uit te sluiten betekent dit dat we uw persoonlijke gegevens aan de voornoemde partijen kunnen openbaren wanneer zij hierom verzoeken;<br />(m) Het uitvoeren van onderzoek, analyse en ontwikkeling (inclusief maar niet beperkt tot gegevensanalyse, enquêtes en/of profileren) om de diensten en faciliteiten van Cigna te verbeteren en zo uw relatie met ons in uw voordeel te verbeteren, of Cigna's producten of diensten te verbeteren.  

(samen de 'Doeleinden')

19. Omdat de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen/zullen verzamelen, gebruiken, doorgeven of verwerken afhankelijk zijn van de actuele omstandigheden, is het mogelijk dat een dergelijk doel hierboven niet is weergegeven. We zullen u echter op de hoogte stellen van zulke doeleinden ten tijde van het verkrijgen van uw toestemming, tenzij verwerking van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming wettelijk is toegestaan.

20. Cigna kan/zal ook uit andere bronnen dan uzelf persoonsgegevens over u verzamelen voor een of meer van de bovengenoemde doeleinden, en dergelijke persoonsgegevens daarna gebruiken, doorgeven en/of verwerken voor een of meer van de bovengenoemde doeleinden. U stemt er ook mee in dat een andere verzekeraar uw persoonsgegevens van Cigna kan verzamelen (en dat Cigna deze aan hen kan doorgeven), gebruiken, doorgeven (waaronder doorgeven aan Cigna) en/of verwerken voor een of meer van de bovengenoemde Doeleinden.

21. Uw persoonsgegevens kunnen/zullen door Cigna worden doorgegeven aan derden, ongeacht of deze in of buiten uw land zijn gevestigd, voor een of meer van de bovengenoemde Doeleinden, als zodanige derden uw persoonsgegevens zouden verwerken voor een of meer van de bovengenoemde Doeleinden. Deze derden omvatten maar zijn niet beperkt tot met ons verbonden of aan ons gelieerde organisaties of gerelateerde bedrijven, onze externe serviceaanbieders.

Onze website

22. In verband met uw gebruik van onze website zullen/kunnen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

(a) Regelen en/of beheren van uw gebruik van en toegang tot de website;

(b) Regelen, beheren en aan u verstrekken van de via de website aangeboden diensten;

(c) Identificatie en/of verificatie;

(d) Met u contact opnemen over kwesties in verband met uw transacties op de website en door u via de website verzochte diensten, en over eventuele verzoeken die u via de website of anderszins hebt ingediend;

(e) Marketing via sociale media (als u hiervoor toestemming hebt gegeven);

(f) Digitale en conventionele marketing, zoals het sturen van direct mailing en post over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere informatie die u volgens ons zou interesseren (als u hiervoor toestemming hebt gegeven); en/of

(g) Andere doeleinden waarvan we u op de hoogte stellen ten tijde van het verkrijgen van uw toestemming.

(samen de 'Doeleinden voor websitebeheer en -transacties')

23. Paragraaf [21] geldt tevens voor uw persoonlijke gegevens voor de Doeleinden voor websitebeheer en -transacties.

D. Hoe beschermt Cigna de veiligheid en integriteit van de informatie?

24. We nemen passende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en beschermen. We gebruiken diverse veiligheidsmaatregelen, zoals encryptie en authenticatie, indien nodig, om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. We slaan uw persoonlijke informatie op achter firewalls, op systemen die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen die allen verplicht zijn om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. We nemen ook passende maatregelen om de overdracht van gevoelige persoonlijke gegevens vanaf uw computer naar de computers van Cigna te beveiligen. Als u ons gevoelige persoonlijke informatie stuurt, bijvoorbeeld creditcardgegevens, moeten onze servers gebruikmaken van een beveiligde verbinding. Alle creditcardgegevens die u verstrekt, worden verstuurd via Secure Socket Layer (SSL)-technologie tussen uw browser en onze servers.

25. Medewerkers, vertegenwoordigers en contractanten van Cigna die toegang hebben tot persoonlijke informatie zijn verplicht om deze informatie te behandelen op een manier die in overeenstemming is met deze privacyverklaring. Ze mogen deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de diensten die zij leveren aan Cigna. Deze personen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft, inclusief ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet aan deze verplichtingen voldoen.

26. Cigna verzamelt alleen persoonlijke informatie die relevant is voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt. Hoewel we het nodige doen om de opgeslagen gegevens te beoordelen en bij te werken zodat ze correct, volledig en actueel zijn, hebben we ook uw hulp nodig om uw persoonlijke gegevens, indien nodig, bij te werken of te corrigeren.

27. Voor informatie over de persoonlijke gegevens die Cigna over u heeft verzameld, of voor andere manieren om feitelijke fouten in die informatie te corrigeren, kunt u gebruikmaken van de contactgegevens die aan de rechterkant van deze website staan.

28. We zullen maatregelen implementeren zoals dat uw persoonsgegevens die in ons bezit of onder onze controle zijn worden vernietigd en/of geanonimiseerd zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat (i) het doel waarvoor die persoonsgegevens werden verzameld niet langer wordt gediend door het vasthouden van dergelijke persoonsgegevens; en (ii) het behoud niet langer noodzakelijk is voor andere wettelijke of zakelijke doelen.

29. We gebruiken de informatie die we verzamelen uitsluitend voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze verklaring. Als wij voorstellen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan zoals uiteengezet in deze Verklaring, zullen wij u hiervan van tevoren tijdig op de hoogte stellen en hiervoor uw toestemming vragen, indien noodzakelijk conform de vigerende wet voor gegevensbescherming. We zullen geen gevoelige persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring beschreven, tenzij we hiervoor uw toestemming hebben gekregen of de toepasselijke wetgeving ons in staat stelt dit zonder uw toestemming te doen.

30. Als u de Safe Travel App opent, kunt u hierin informatie uploaden voor extra beveiliging en verkrijgt u inzage in de reiswaarschuwingen die van tijd tot tijd worden gepubliceerd. De informatie die wordt geüpload naar de Safe Travel App wordt bewaard op de servers van Maxwell Lucas Consulting Ltd (Maxwell Lucas), de data controller voor die informatie volgens de wet gegevensbescherming 1998. Persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens gebruik van de Safe Travel App worden gebruikt volgens het privacybeleid van Maxwell Lucas, dat u kunt raadplegen op http://www.healix.com/privacy/

E. Wat moet ik doen als ik inzage wil hebben in de persoonlijke gegevens die Cigna over mij bezit, deze wil corrigeren of deze wil intrekken?

31. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan de rechterkant van deze website staan. Let erop dat u geen e-mails met persoonlijke informatie stuurt, tenzij u dit doet via een beveiligd kanaal. Ons beleid verbiedt ons om persoonlijke gegevens te vermelden in onbeveiligde e-mails1.

F. En hoe zit het met de links op deze website? Zijn die veilig?

32. Omdat we niet alle websites waarnaar via deze website gelinkt wordt beheren of controleren, kunnen we niet garanderen dat ze veilig zijn. We kunnen daarom ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun privacyprocedures. Als u wordt doorgestuurd naar de website van een onderneming die niet verbonden is aan een Cigna-bedrijf, raden we u aan het privacybeleid te lezen van de websites die u na onze website bezoekt.

G. Ik ben overgestapt naar een andere verzekeraar. Wat doen jullie met mijn informatie?

33. We zullen uw informatie behandelen met dezelfde mate van vertrouwelijkheid en respect als waarmee we die van al onze gewaardeerde klanten behandelen. Conform de wet inzake gegevensbescherming zullen we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.

H. Handhaving en naleving van deze privacyverklaring

34. We nemen onze privacyverklaring serieus en onze eigen naleving van deze verklaring wordt regelmatig gecontroleerd. Als u vragen hebt over deze Verklaring of vermoedt dat we uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt op een manier die in strijd is met deze Verklaring of de wet gegevensbescherming, neemt u dan contact met ons op:

Cigna Global Health Options

Legal & Compliance

The Grosvenor Building

72 Gordon Street

Glasgow

Schotland

G13RS

Denk eraan dat verzonden e-mailberichten onderweg bekeken kunnen worden door andere internetgebruikers. Als u persoonlijke informatie aan ons wilt verstrekken, neem dan contact met ons op via de telefoonnummers op deze website of stuur ons een e-mail waarin u ons vraagt om contact met u op te nemen.

Premium internationale ziektekostenverzekering van Cigna

Offerte-aanvraag