Cigna Global-privacyverklaring

Laatste update maart 2023

Welke persoonlijke informatie we mogelijk over u verzamelen en hoe we deze informatie mogelijk gebruiken. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. In deze privacyverklaring beschrijven we in detail welke persoonsgegevens we van u kunnen verzamelen en hoe we die gegevens kunnen gebruiken. Neem de tijd om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Cigna is een grote groep bedrijven (de ‘Cigna-groep’) en, zoals in meer detail in deze verklaring zal worden uitgelegd, worden persoonsgegevens gedeeld tussen bedrijven van de Cigna-groep om u uw polis te verstrekken.

Continu bijgewerkte informatie over de Cigna-groep is te vinden op de volgende website: https:/www.cignaglobal.com/

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bevestigt u dat we deze mogen gebruiken zoals in deze privacyverklaring beschreven. Het is mogelijk dat u van ons bijkomende verklaringen ontvangt over het gebruik dat we van uw persoonsgegevens willen maken. We kunnen u ook de mogelijkheid geven om u aan of af te melden voor welbepaalde gebruiksdoeleinden wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen. U kunt zich bijvoorbeeld aan- of afmelden voor de ontvangst van marketingberichten.

Naast deze privacyverklaring hebben sommige van onze producten en diensten nog een eigen verklaring (bijvoorbeeld de 'Verklaring van Cigna inzake gegevensbescherming bij gebruik van onze websites en mobiele apps') waarin nader wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens in een bepaalde context worden gebruikt.

Het is mogelijk dat we deze privacyverklaring nu en dan moeten wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van overheidsvoorschriften, nieuwe technologieën of andere ontwikkelingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming of op het gebied van privacy in het algemeen. Als we deze privacyverklaring wijzigen, brengen we u op de hoogte van de wijzigingen. Indien wijzigingen van de Privacyverklaring een fundamentele impact hebben op de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken of anderszins een substantiële impact op u hebben, brengen we u daar tijdig van op de hoogte zodat u de gelegenheid hebt om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.

In deze privacyverklaring verwijzen 'we' en 'ons' naar de entiteit van de Cigna-groep die de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is. Afhankelijk van de specifieke voorwaarden van uw polis zal een van de volgende Cigna-entiteiten de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor alle persoonsgegevens die u verstrekt:

 • Cigna Life Insurance Company van Europe S.A.-N.V. (Registratienummer 0421.437.284) is geregistreerd in België met beperkte aansprakelijkheid en geautoriseerd onder licentienummer 0938, kantoorhoudend te Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België en onderhevig aan het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België en het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op het gebied van consumentenbescherming en onderhevig aan beperkte regulering door de Financial Conduct Authority.
 • Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. (Registratienummer 0474.624.562) is geregistreerd in België met beperkte aansprakelijkheid en geautoriseerd onder licentienummer 2176, kantoorhoudend te Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België en onderhevig aan het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België en het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op het gebied van consumentenbescherming en onderhevig aan beperkte regulering door de Financial Conduct Authority.
 • Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. UK Branch (Financial Services Register No. 207198) is a foreign branch of Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. (Brussels Trade Register no. 0474.624.562), registered in Belgium with limited liability at Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, Belgium). Registered in England and Wales with registered number BR017168, having its principal place of business at 13th Floor 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7HR. Erkend en gereguleerd door de Nationale Bank van België. Authorised by the Prudential Regulation Authority. Onderhevig aan de regelgeving van de Financial Conduct Authority en in beperkte mate de regelgeving van de Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.
 • Cigna Global Insurance Company Limited, met maatschappelijke zetel te PO Box 155, Mill Court, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey, GY1 4ET, Channel Islands, en gereguleerd door de Guernsey Financial Services Commission onder nummer41925.
 • Cigna European Services (UK) Limited (ondernemingsnummer 00199739), Geregistreerd kantoor te 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7HR.
 • Cigna Life Insurance Company of Europe SA-NV, UK branch (Financial Services Register No. 202845) is a foreign branch of Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V. (Brussels Trade Register no. 00421.437.284), registered in Belgium with limited liability at Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, Belgium. Registered in England and Wales with registered number BR000754, having its principal place of business at 13th Floor 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7HR. Erkend en gereguleerd door de Nationale Bank van België. Authorised by the Prudential Regulation Authority. Onderhevig aan de regelgeving van de Financial Conduct Authority en in beperkte mate de regelgeving van de Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.
 • Cigna Insurance Management Services (DIFC) Limited, met maatschappelijke zetel te Unit 01, Level 6, Currency House - Building 1, Dubai International Financial Centre ('DIFC'), Dubai, 112281, Verenigde Arabische Emiraten en gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority (DFSA).

Het bedrijf dat uw persoonlijke informatie verzamelt valt onder de verzekeringsentiteit die uw verzekeringsdekking verstrekt en is te vinden in uw ledenbrochure of verzekeringscertificaat, of het is het bedrijf dat met u in contact staat indien u onze contactpersoon bent bij een toekomstige klant. Deze Cigna-entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. De Cigna groepsentiteit, die de beheerder is de doeleinden van deze verklaring, kan worden gevonden in uw polisdocumenten en verzekeringscertificaat, of zal de Cigna groepsentiteit zijn die in contact staat met u indien u ons contactpunt bent bij een toekomstige klant. Als u niet zeker weet welke van de bovenvermelde entiteiten van de Cigna-groep de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we uw persoonsgegevens gebruiken, wat uw rechten zijn in verband hiermee en, meer in het algemeen, welke praktijken we hanteren en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op onze behandeling van persoonsgegevens. Als u vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

We verzamelen persoonsgegevens over:

 • Vorige, huidige en toekomstige polishouders;
 • Vorige, huidige en toekomstige personen die onder een polis verzekerd zijn;
 • Gebruikers van de website https://www.cignaglobal.com/
 • Eisers.
 • Zakelijke contacten bij toekomstige klanten

We verzamelen informatie over u:

 • wanneer u een polis aanvraagt;
 • wanneer u een polis afsluit;
 • wanneer u in het kader van uw polis een terugbetalingsaanvraag indient;
 • wanneer u een polis verlengt;
 • wanneer u contact met ons opneemt in verband met een tussentijdse wijziging van uw polis;
 • wanneer u onze website gebruikt;
 • wanneer u reageert op een klantenenquête;
 • wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om vragen te stellen of uw persoonsgegevens bij te werken;
 • wanneer u een klacht indient;
 • van derden (meer informatie hierover vindt u in de volgende delen).

Welke persoonsgegevens we verzamelen, is afhankelijk van uw relatie met ons. We verzamelen verschillende persoonsgegevens afhankelijk van de vraag of u een polishouder, een onder een polis verzekerde persoon, een eiser, een getuige, een makelaar of een andere derde bent.

In bepaalde gevallen kunnen we 'gevoelige persoonsgegevens' over u opvragen en/of ontvangen. We kunnen bijvoorbeeld toegang nodig hebben tot medische dossiers om u een polis te kunnen aanbieden of om terugbetalingsaanvragen te kunnen verwerken.

Als u ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt, gaat u ermee akkoord om:

(a) die persoon te informeren over de inhoud van deze privacyverklaring; en

(b) de toestemming van die persoon te verkrijgen indien we aangeven dat dit nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens van die persoon in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Persoonlijke informatie

 • Algemene informatie zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en relatie tot de polishouder (indien u niet de polishouder bent).
 • Identificatiegegevens zoals uw rijksregisternummer, identiteitskaartnummer of rijbewijsnummer.
 • Informatie over uw baan, inclusief uw functietitel, arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en beroepserkenningen.
 • Voor uw verzekeringspolis relevante informatie Voor uw claim relevante informatie (bijv. een medisch rapport)
 • Informatie met betrekking tot eerdere polissen of terugbetalingsaanvragen.
 • Financiële informatie zoals uw bankgegevens, betalingsgegevens en informatie die we via onze kredietwaardigheidscontroles hebben verkregen.
 • Informatie die we door ons gebruik van cookies hebben verkregen. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.
 • Alle telefonische en e-mailcorrespondentie met onze klantenservice.
 • Uw voorkeuren met betrekking tot marketingberichten en informatie over de soorten Cigna-producten en -diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Gevoelige persoonsgegevens

 • Details over uw huidige en vroegere lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.
 • Gegevens over uw seksleven en/of seksuele geaardheid.

We verzamelen de hierboven vermelde persoonsgegevens uit verschillende bronnen, zoals:

 • Rechtstreeks van u of van iemand anders namens u, zoals:
  • van andere derden die bij uw verzekeringspolis of terugbetalingsaanvraag betrokken zijn, zoals uw makelaar of een andere verzekeraar, eisers, gedaagden of getuigen;
  • van andere derden die een dienst verlenen met betrekking tot uw verzekeringspolis of terugbetalingsaanvraag, zoals schaderegelaars, verwerkers van terugbetalingsaanvragen, deskundigen (inclusief medische experts), zorgverleners en andere dienstverleners;
  • uit medische rapporten en adviezen;
  • van noodhulpverleners en medische dienstverleners;
  • van derden die terugbetalingsaanvragen verwerken.
 • Via openbaar toegankelijke bronnen zoals zoekmachines, bedrijvenregisters en/of socialemediasites
 • Van andere bedrijven binnen de Cigna-groep.
 • Via klantenenquêtes
 • Van kredietinformatiebureaus
 • Via databanken voor fraudepreventie en -opsporing in de verzekeringssector en instrumenten voor screening op sancties.

We kunnen wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen, of om uw persoonsgegevens te verzamelen als gevolg van een contractuele relatie die we met u hebben. Worden die gegevens niet verstrekt, dan kan dat de nakoming van die verplichtingen verhinderen of vertragen. Als u bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we u geen polis aanbieden. We laten u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens weten of bepaalde gegevens verplicht zijn en wat de gevolgen zijn indien u die gegevens niet verstrekt.

We kunnen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerken. Voor elk doel moeten we een rechtsgrond voor die verwerking hebben. Indien de gegevens die we verwerken als gevoelige persoonsgegevens zijn geclassificeerd, moeten we een bijkomende rechtsgrond voor de verwerking ervan hebben.

Over het algemeen beroepen we ons op de volgende rechtsgronden:

 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat. We gebruiken deze wettelijke grond bijvoorbeeld om uw verzekeringspolis te verstrekken en onze diensten te verlenen en voor activiteiten zoals het beoordelen van uw aanvraag, het beheer van uw verzekeringspolis en het afhandelen van claims
 • We beroepen ons bijvoorbeeld op deze rechtsgrond om uw verzekeringspolis en onze diensten aan te bieden en om uw aanvraag te beoordelen, uw verzekeringspolis te beheren, uw terugbetalingsaanvragen te verwerken, enz. Als we ons op deze rechtsgrond beroepen, bouwen we stevige waarborgen in om te verzekeren dat uw privacy wordt beschermd en dat onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden. We kunnen op deze wettelijke grond vertrouwen met het doel onze zakelijke dossiers te onderhouden of onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, voor het uitvoeren van bepaalde marketingactiviteiten en u informatie te geven die voor u en/of uw bedrijf interessant kan zijn, of als we een wettelijke of regelgevende verplichting hebben om uw persoonlijke informatie te gebruiken
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is van vitaal belang voor uzelf of een andere persoon (in uitzonderlijke gevallen).
 • Waar het gebruik van uw persoonlijke informatie nodig is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of verdedigen
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor doeleinden die verband houden met preventieve of arbeidsgeneeskunde.
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten (bijvoorbeeld de verwerking van een terugbetalingsaanvraag die is ingediend in het kader van een verzekeringscontract of met betrekking tot rechten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een verzekeringscontract of wet).
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een onwettige handeling te voorkomen of op te sporen (bijvoorbeeld fraudecontroles).
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om het publiek te beschermen tegen bedrog, wanpraktijken of ander zeer ongepast gedrag.
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is in het algemeen belang, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten.
 • U hebt ons toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het eind van deze privacyverklaring. 

We kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming om beslissingen te nemen of profilering op u toe te passen. Dit houdt in dat we software gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, persoonlijke aspecten van u te evalueren en risico's of uitkomsten te voorspellen. We maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming:

 • in de context van de automatische verlenging van bepaalde soorten polissen, inclusief om de kosten van het verlengen van de polis te bepalen;
 • in het kader van fraudepreventie.

Deze beslissingen kunnen juridische of vergelijkbare gevolgen voor u hebben. We kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om de kosten van het verlengen van uw polis te bepalen. We passen dergelijke geautomatiseerde beslissingen echter alleen toe indien:

 • ze nodig zijn om een contract met u aan te gaan;
 • ze wettelijk zijn toegestaan;
 • u ons toestemming hebt gegeven om geautomatiseerde besluitvorming toe te passen.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over geautomatiseerde besluitvorming. In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen onze toepassing van geautomatiseerde besluitvorming of kunt u ons vragen om een op basis van geautomatiseerde besluitvorming genomen besluit te laten herzien door een medewerker.

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Als u meer informatie wenst over het delen van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Delen van persoonsgegevens binnen onze groep

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de Cigna-groep voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Continu bijgewerkte informatie over de Cigna-groep is te vinden op de volgende website: https:/www.cigna.com/about-us/. De toegang tot persoonsgegevens binnen Cigna is beperkt tot de personen en entiteiten die toegang tot de informatie nodig hebben voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens ook met de hieronder genoemde derden voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven:

 • Onze verzekeringspartners zoals makelaars, andere verzekeraars en tussenpersonen en agenten, herverzekeraars, herverzekeringsmakelaars, aangestelde vertegenwoordigers of andere bedrijven die als verzekeringsdistributeur optreden.
 • Andere derden die assisteren bij het beheer van uw verzekeringspolis of terugbetalingsaanvraag of aan wie het beheer van uw verzekeringspolis of terugbetalingsaanvraag wordt uitbesteed, zoals schaderegelaars, verwerkers van terugbetalingsaanvragen, accountants, auditors, advocaten en andere deskundigen.
 • Fraudedetectiebureaus en andere derden die fraudedetectieregisters beheren en bijhouden.
 • Externe advocatenkantoren die ons helpen met terugvorderingen, fraudezaken of betwiste terugbetalingsaanvragen.
 • Onderzoeksbureaus die we informatie verstrekken om namens ons terugbetalingsaanvragen te onderzoeken in verband met vermoede fraude.
 • Zorgverleners (bijvoorbeeld een ziekenhuis dat verantwoordelijk is voor een behandeling die u in het kader van uw polis krijgt).
 • Onze noodhulpverleners en medische dienstverleners, en andere derden die zij gebruiken om te helpen met terugbetalingsaanvragen, waaronder zorgverleners, buitenlandse agentschappen en bureaus gespecialiseerd in kostenbeheersing.
 • Onze toezichthouders en andere overheden of overheidsinstanties indien nodig om te voldoen aan een verplichting op grond van wet- of regelgeving.
 • De politie en andere derden of wetshandhavingsinstanties indien we dat nodig achten om een misdrijf te voorkomen of op te sporen of om aan een verplichting op grond van wet- of regelgeving te voldoen.
 • Derden die betrokken zijn bij rechtszaken indien we dat nodig of passend achten in het kader van een juridische procedure.
 • Incassobureaus.
 • Kredietwaardigheidsbureaus.
 • Professionele adviseurs, zoals verzekeringsexperts, auditors, advocaten, accountants en belastingadviseurs.
 • Onze externe dienstverleners zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, vertalers, leveranciers van documentbeheerdiensten en de leverancier(s) van drukwerk die namens ons polisdocumenten en klantencommunicatie drukt (drukken).
 • Derden die namens ons analyses uitvoeren om onze diensten en producten te verbeteren.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of afstoting van ons bedrijf.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te verstrekken over onze producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, of die van onze partners, waar u uw toestemming hebt gegeven om dit te doen.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden wanneer wij daar een legitiem belang bij hebben. Dit is onder meer het geval wanneer u ons zakelijk contact bent met een potentiële klant en wij u informatie willen verstrekken over onze producten, diensten of evenementen waarvan wij menen dat zij interessant kunnen zijn voor u en/of uw bedrijf. Indien u zich wenst uit te schrijven voor door ons verzonden e-mails, kunt u dit te allen tijde doen door te klikken op de link ‘uitschrijven’ die in alle marketingmails wordt vermeld. Als u uw contactvoorkeuren wenst bij te werken, kunt u ook altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder. Houd er echter rekening mee dat we u servicegerelateerde (niet-marketing)berichten zullen blijven sturen.

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven relevante doeleinden en om aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving te voldoen. Persoonsgegevens worden standaard 10 jaar door ons bewaard. Afhankelijk van het recht dat op ons contract met u van toepassing is en het betreffende type informatie varieert onze algemene bewaartermijn van 7 tot 10 jaar. Als u meer informatie wenst over hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

Vanwege de aard van onze diensten, is het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen voor verwerking/gedeeld met partijen en/of geopend door partijen in andere landen en deze mogelijk kunnen onderworpen zijn aan de gegevensbeschermingswetten van die rechtsgebieden. De landen waarnaar we uw persoonsgegevens kunnen verzenden, worden door de Europese Commissie of de 'DIFC Commissioner' mogelijk niet beschouwd als landen die een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden (bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada).

Indien we uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een van deze landen, doen we dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan inhouden dat we ervoor zorgen dat er passende waarborgen (bijv. contractuele verplichtingen) worden geboden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en uw grondrechten en fundamentele vrijheden, alsmede uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u meer informatie wenst over de stappen die we ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen of over de waarborgen die we inbouwen om uw doorgegeven persoonsgegevens te beschermen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

Afhankelijk van het land waar u zich bevindt en de nalevingsvoorschriften die daar van toepassing zijn, is het mogelijk dat u van ons of onze partners bijkomende privacyverklaringen ontvangt.

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder.

Let op:

 • In sommige gevallen kunnen we mogelijk niet aan uw verzoek voldoen (bijv. een verzoek om uw gegevens te wissen) omdat de inwilliging van uw verzoek bijvoorbeeld zou indruisen tegen wet- of regelgeving. We reageren echter altijd op elk verzoek van u, en als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, leggen we u uit waarom.
 • In bepaalde gevallen betekent de uitoefening van sommige van deze rechten (zoals het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking en het recht om uw toestemming in te trekken) dat we uw polis niet langer kunnen aanbieden, wat kan leiden tot de annulering van uw polis. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd.

Uw rechten:

 • Het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie. U hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die we over u bewaren en bepaalde details over hoe we deze gebruiken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek worden normaal geen kosten in rekening gebracht. Uw persoonsgegevens worden u doorgaans schriftelijk verstrekt, tenzij u een andere leveringswijze hebt gevraagd of tenzij u uw verzoek elektronisch hebt ingediend, in welk geval de persoonsgegevens u indien mogelijk elektronisch worden toegezonden.
 • Het recht op rectificatie. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u bewaren juist en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens bij te werken of te wijzigen.
 • Het recht op verwijdering. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen. In bepaalde gevallen heeft de uitoefening van dit recht tot gevolg dat we uw polis niet langer kunnen aanbieden en dus moeten annuleren. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd.
 • Het recht op beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. In bepaalde gevallen heeft de uitoefening van dit recht tot gevolg dat we uw polis niet langer kunnen aanbieden en dus moeten annuleren. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd. In bepaalde gevallen heeft de uitoefening van dit recht tot gevolg dat we uw polis niet langer kunnen aanbieden en dus moeten annuleren. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd.
 • Het recht op overdraagbaarheid. • In bepaalde gevallen hebt u het recht om te vragen dat we uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikte elektronische vorm aan u verstrekken en dat we alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt overdragen aan een derde partij van uw keuze.
 • Het recht op bezwaar tegen marketing. U kunt ons op elk moment vragen om u geen marketingberichten meer te sturen.
 • Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profiling). In bepaalde gevallen hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming is gebaseerd. Houd er rekening mee dat persoonsgegevens, inclusief gevoelige persoonsgegevens, kunnen worden gebruikt in het kader van de automatische verlenging van bepaalde soorten polissen, waarbij geautomatiseerde besluitvorming wordt toegepast om de kosten van het verlengen van de polis te bepalen. We zullen u bij het aangaan van uw polis vragen of u al dan niet kiest voor automatische verlenging. Als u daar bij het aangaan van uw polis voor kiest, kunt u toch nog te allen tijde op deze beslissing terugkomen.
 • Het recht op het intrekken van toestemming. Er zijn bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens waarvoor we uw toestemming zullen vragen. Indien we dat doen, hebt u het recht om uw toestemming voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. In bepaalde gevallen heeft de uitoefening van dit recht tot gevolg dat we uw polis niet langer kunnen aanbieden en dus moeten annuleren. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd. In bepaalde gevallen heeft de uitoefening van dit recht tot gevolg dat we uw polis niet langer kunnen aanbieden en dus moeten annuleren. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd. In uw polisvoorwaarden staat wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming of bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt, of waar u vindt dat uw klacht is ontstaan, als u van mening bent dat een bepaald gebruik van uw persoonlijke informatie door ons in strijd is met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht en regelgeving. Meer informatie vindt u op de website van:
 • De website van de Information Commissioner’s Office op: https:/ico.org.uk/ and;
 • het Dubai International Finance Centre (DIFC) https:/www.difc.ae/business/operating/data-protection/.
 • Als u meer informatie wenst over hoe u een klacht kunt indienen of als u de contactgegevens van de betreffende gegevensbeschermingsautoriteit nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het deel 'Contact' hieronder. Wij bezorgen u dan deze informatie. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt.

Om uw informatie te beschermen, nemen we een reeks fysieke, wettelijke, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Ook gebruiken we firewalls om ongeautoriseerd verkeer naar onze servers te blokkeren. Deze servers bevinden zich op een beveiligde locatie die alleen toegankelijk is voor bevoegd personeel. Daarnaast hebben we interne procedures die betrekking hebben op de opslag en doorgifte van, alsmede de toegang tot, uw persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris gegevensverwerking / Cigna

Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België.

E-mail: privacy.europe@cigna.com

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat ze accuraat blijft. Als we deze privacyverklaring wijzigen, brengen we u op de hoogte van de wijzigingen. Indien wijzigingen van de Privacyverklaring een fundamentele impact hebben op de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken of anderszins een substantiële impact op u hebben, brengen we u daar tijdig van op de hoogte zodat u de gelegenheid hebt om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.