Cigna Global-privacyverklaring

Wij doen ons best ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd is. Deze Gegevensbeschermingsverklaring zet de details uiteen van de persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken. Neem de tijd om deze verklaring zorgvuldig te lezen

Cigna is een grote groep bedrijven (de ‘Cigna groep’) en, zoals in meer detail in deze verklaring zal worden uitgelegd, worden persoonsgegevens gedeeld tussen bedrijven van de Cigna-groep om u uw polis te verstrekken.

Continu bijgewerkte informatie over de Cigna-groep is te vinden op de volgende website: https://www.cignaglobal.com/

Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze kunnen gebruiken op de manieren zoals aangegeven in deze verklaring. We kunnen u nadere mededelingen verstrekken over de manieren waarop wij gebruik van uw persoonlijke informatie willen maken. We kunnen u ook de mogelijkheid van opt-in of opt-out bieden voor bepaalde doeleinden, zoals marketing, wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen.

In aanvulling op deze verklaring hebben sommige van onze producten en diensten hun eigen kennisgevingen (zoals bijvoorbeeld de Cigna Online- en Mobile Privacy-verklaringen), die meer in detail beschrijven hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt in een bepaalde context.

Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk zijn wijzigingen in deze verklaring aan te brengen, bijvoorbeeld als gevolg van overheidsverordeningen, nieuwe technologieën of andere ontwikkelingen in wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy in het algemeen. Als we deze verklaring wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Waar de wijzigingen in de verklaring belangrijke consequenties hebben voor de wijze waarop uw persoonlijke informatie wordt verwerkt of anderszins belangrijke gevolgen voor u hebben, zullen wij u tijdig inlichten zodat u de mogelijkheid hebt om uw rechten uit te oefenen in relatie tot uw persoonlijke informatie.

Over ons

In deze verklaring verwijst ‘we’ of ‘ons’ naar de betreffende Cigna-groep-entiteit die de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie is. Afhankelijk van de specifieke algemene voorwaarden van de polis waardoor u wordt gedekt, is een van de volgende Cigna-entiteiten de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonlijke informatie die u verstrekt:

 • Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V. (Registratienummer 0421.437.284) is geregistreerd in België met beperkte aansprakelijkheid en geautoriseerd onder licentienummer 0938, kantoorhoudend te Kortenberglaan 52, 1000 Brussel, België en onderhevig aan het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België en het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op het gebied van consumentenbescherming en onderhevig aan beperkte regulering door de Financial Conduct Authority.
 • Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. (Registratienummer 0474.624.562) is geregistreerd in België met beperkte aansprakelijkheid en geautoriseerd onder licentienummer 2176, kantoorhoudend te Kortenberglaan 52, 1000 Brussel, België en onderhevig aan het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België en het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op het gebied van consumentenbescherming en onderhevig aan beperkte regulering door de Financial Conduct Authority. •    Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. (Zwitserse vestiging), met statutaire zetel te Freigutstrasse 20, 8002 Zurich, geregistreerd met FINMA onder nummer CH- 020.9.001.879-2.
 • Cigna Global Insurance Company Limited, met statutaire zetel te St Martin’s House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey,GY1 4AU en gereguleerd door de Guernsey Financial Services Commission onder nummer 41925.
 • Cigna European Services (UK) Limited (Ondernemingsnummer 00199739). Geregistreerd kantoor te 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7HR
 • Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.–N.V., (VK-vestiging) (BR000754) met hoofdzetel te Aldermanbury Square 5, London EC2V 7HR en statutaire zetel te Kortenberglaan 52, 1000 Brussel, België

Het bedrijf dat uw persoonlijke informatie verzamelt valt onder de verzekeringsentiteit die uw verzekeringsdekking verstrekt en is te vinden in uw ledenbrochure of verzekeringscertificaat. Deze Cigna-entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie. De Cigna-groep-entiteit die de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verklaring is kunt u vinden in uw polisdocumenten en verzekeringscertificaat. Als u vragen of twijfels hebt over welke hierboven genoemde Cigna-groep-entiteit de verwerkingsverantwoordelijke is in relatie tot uw persoonlijke informatie, aarzel dan niet contact met ons op te nemen door gebruikmaking van de details in de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het naleven van wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze verklaring beschrijft welke persoonlijke informatie we over u kunnen verzamelen, waarom we uw persoonlijke informatie gebruiken, uw rechten in relatie tot deze informatie en meer in het algemeen de praktijken die we volgen en de manieren waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen om toezicht te houden op onze afhandeling van persoonlijke informatie. Als u vragen hebt over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door gebruik te maken van de details in de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

Over wie verzamelen we informatie?

We verzamelen persoonlijke informatie over:

 • Voormalige, huidige en eventueel toekomstige verzekerden
 • Voormalige, huidige en eventueel toekomstige door polissen gedekte partijen
 • Gebruikers van de website https://www.cignaglobal.com/
 • Reclamanten
   

Wanneer verzamelen we persoonlijke informatie?

We verzamelen persoonlijke informatie over u:

 • Bij uw aanvraag voor een polis
 • Bij het verstrekken van een polis
 • Als een claim is ingediend onder een polis
 • Bij de vernieuwing van een polis
 • Als u contact met ons opneemt om tussentijds een wijziging aan te brengen in uw polis
 • Als u onze website gebruikt
 • Als u reageert op een klantenenquête
 • Als u contact met ons opneemt, waaronder als u contact opneemt met vragen of om uw persoonlijke informatie bij te werken
 • Als u een claim indient
 • Van derden (meer hierover vindt u in de rubrieken hieronder)

Welke persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken we?

De persoonlijke informatie die we verzamelen hangt af van uw relatie met ons. De informatie die we verzamelen is verschillend afhankelijk van of u een verzekerde, een gedekte partij onder een polis, reclamant, getuige, makelaar of andere derde bent.

Houd er rekening mee dat wij in bepaalde omstandigheden ‘gevoelige persoonlijke gegevens’ over u kunnen vragen en/of ontvangen. We hebben bijvoorbeeld toegang tot medische gegevens nodig om u een polis of verwerkingsclaims te kunnen verstrekken.

Als u persoonlijke informatie over andere personen aan ons verstrekt, dan gaat u akkoord met:

(a) het informeren van de persoon over de inhoud van deze verklaring; en

(b) het verkrijgen van eventuele toestemming waar we aangeven dat dit is vereist voor de verwerking van de persoonlijke informatie van deze persoon in overeenstemming met deze verklaring.

Persoonlijke informatie

 • Algemene informatie, zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, relatie tot de verzekerde (als u niet de verzekerde bent)
 • Identificatie-informatie zoals burgerservicenummer, paspoortnummer of rijbewijsnummer
 • Informatie over uw werk, waaronder functietitel, arbeidsgeschiedenis, opleidingsgeschiedenis en professionele erkenning
 • Voor uw verzekeringspolis relevante informatie Voor uw claim relevante informatie (bijv. een medisch rapport)
 • Informatie in relatie tot voormalige polissen of claims
 • Financiële informatie zoals uw bankdetails, betalingsdetails en informatie verkregen uit onze kredietbeoordelingen
 • Informatie verkregen door ons gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid
 • Eventuele correspondentie via e-mail of telefoon met onze klantencontactcentra
 • Uw marketingvoorkeuren en informatie over de soorten Cigna-producten en -diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

Gevoelige persoonlijke gegevens

 • Details over uw huidige en voormalige lichamelijke en/of geestelijke gezondheid
 • Gegevens over uw seksleven en/of seksuele geaardheid

Hoe verzamelen we uw informatie?

We verzamelen die hierboven toegelichte persoonlijke informatie via een aantal verschillende bronnen, waaronder:

 • Direct van u of van iemand anders namens u, zoals:
  • Van andere derde betrokkenen bij uw verzekeringspolis of claim, zoals uw makelaar of andere verzekeraar, reclamanten, verweerders of getuigen
  • Van andere derden die een dienst verlenen in relatie tot uw verzekeringspolis of claim, zoals schade-experts, vorderingsambtenaren, experts (met inbegrip van medische experts), zorgleveranciers en andere dienstverleners
  • Van medische rapporten en juridische adviseurs
  • Van noodhulpverleners en verleners van medische diensten
  • Van dienstverleners op het gebied van claims
 • Via openbaar toegankelijke bronnen zoals zoekmachines op internet en socialemediasites
 • Van andere bedrijven binnen de Cigna-groep
 • Via klantenenquêtes
 • Van kredietinformatiebureaus
 • Via databases voor de preventie van fraude in de verzekeringssector, opsporingsdatabases en sanctiecontrole-instrumenten

We kunnen wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonlijke informatie over u te verzamelen of uw persoonlijke informatie te verzamelen als gevolg van een contractuele relatie die we met u hebben. Het niet verstrekken van deze informatie kan het nakomen van deze verplichtingen verhinderen of vertragen. Als u bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke informatie niet verstrekt, kunnen wij u geen polis verstrekken. We zullen u op het moment dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld informeren of bepaalde gegevens verplicht zijn en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van deze gegevens.

Wat zijn de doeleinden waarvoor uw persoonlijke informatie wordt gebruikt?

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Voor elk doel moeten we een wettelijke basis voor deze verwerking hebben. Als de informatie die we verwerken is geclassificeerd als gevoelige persoonlijke gegevens moeten we een aanvullende wettelijke basis hebben voor deze verwerking.

In het algemeen vertrouwen we op de volgende wettelijke gronden:

 • Waar het gebruik van uw informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, of om op uw verzoek stappen te zetten alvorens een overeenkomst aan te gaan. We gebruiken deze wettelijke grond bijvoorbeeld om uw verzekeringspolis te verstrekken en onze diensten te verlenen en voor activiteiten zoals het beoordelen van uw aanvraag, het beheer van uw verzekeringspolis en het afhandelen van claims
 • Waar we een rechtmatig belang hebben in het gebruiken van uw persoonlijke informatie. Als we op deze wettelijke grond vertrouwen, voeren we solide voorzorgsmaatregelen in om er zeker van te zijn dat uw privacy wordt beschermd en dat onze rechtmatige belangen niet worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen op deze wettelijke grond vertrouwen met het doel onze zakelijke dossiers te onderhouden of onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren of als we een wettelijke of regelgevende verplichting hebben om uw persoonlijke informatie te gebruiken
 • In uitzonderlijke omstandigheden waar ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor u of iemand anders van cruciaal belang is
 • Waar het gebruik van uw persoonlijke informatie nodig is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of verdedigen
 • Waar u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke informatie. Als we u vragen om uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, kunt u deze op ieder moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze verklaring. 

We kunnen gebruik maken van processen voor geautomatiseerde besluitvorming om besluiten over u te nemen of ‘profiling’ op u toepassen.  Dit omvat het gebruik van software om uw persoonlijke informatie te verwerken, uw persoonlijke eigenschappen te beoordelen en risico's of resultaten te voorspellen. We gebruiken processen voor geautomatiseerde besluitvorming:

 • in verband met de automatische verlenging van bepaalde soorten polissen, o.a. om te bepalen wat de nieuwe polis kost;
 • ter voorkoming van fraude.

Deze besluiten kunnen juridische of soortgelijke gevolgen voor u hebben. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om te besluiten wat de nieuwe polis kost. We zullen deze geautomatiseerde besluiten echter alleen nemen als:

 • ze noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • ze door de wet worden toegestaan;
 • u ons uw toestemming geeft om geautomatiseerde besluitvorming uit te voeren.

U kunt contact met ons opnemen om meer informatie over geautomatiseerde besluitvorming aan te vragen. In sommige omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen ons gebruik van processen voor geautomatiseerde besluitvorming of verzoeken dat de geautomatiseerde besluitvorming wordt bekeken door een persoon.

Met wie delen we uw informatie?

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke informatie delen met derden voor doeleinden in lijn met die beschreven in deze verklaring. Als u meer informatie wilt over de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Openbaarmaking binnen onze groep

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke informatie delen met bedrijven binnen de Cigna-groep voor doeleinden in lijn met die beschreven in deze verklaring. Continu bijgewerkte informatie over de Cigna-groep is te vinden op de volgende website: https://www.cigna.com/about-us/. Toegang tot persoonlijke informatie binnen Cigna is beperkt tot die individuen en entiteiten voor wie het noodzakelijk is om toegang te hebben tot de informatie voor de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring.

Openbaarmaking aan derden

We maken uw persoonlijke informatie ook openbaar aan de hieronder opgesomde derden voor de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring. Dit kunnen zijn:

 • Onze verzekeringspartners zoals makelaars, andere verzekeraars en tussenpersonen en agenten, herverzekeraars, herverzekeringsmakelaars, aangewezen vertegenwoordigers of andere bedrijven die optreden als verzekeringsdistributeurs.
 • Andere derden die assisteren bij de administratie van uw verzekeringspolis of claim of aan wie de administratie van uw verzekeringspolis of claim is uitbesteed, zoals schade-experts, vorderingsambtenaren, accountants, auditors, advocaten en andere experts.
 • Fraude-opsporingsinstanties en andere derden die fraude-opsporingsregisters uitvoeren en bijhouden.
 • Externe advocatenkantoren die ons assisteren bij invorderingen, fraudezaken of betwiste claims.
 • Onderzoeksbureaus die wij inschakelen om claims namens ons te onderzoeken in verband met vermoede fraude.
 • Zorgverleners (zoals een ziekenhuis dat verantwoordelijk is voor behandelingen die u via uw polis ontvangt).
 • Onze noodhulpverleners en medische dienstverleners en andere derden die zij inschakelen ter ondersteuning bij claims, onder wie zorgverleners, buitenlandse agenten en instanties voor kostenbeheersing.
 • Onze regelgevende en andere overheids- en openbare autoriteiten waar wij denken dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
 • De politie en ander derden of handhavingsinstanties waar wij denken dat dit noodzakelijk is voor de preventie of het opsporen van misdaden of om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
 • Bij rechtszaken betrokken derden waar we denken dat dit noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan wettelijke procedures.
 • Incassobureaus.
 • Bedrijven die de kredietwaardigheid van onze klanten beoordelen.
 • Professionele adviseurs, zoals verzekeringsexperts, auditors, advocaten, accountants en belastingadviseurs.
 • Onze externe dienstverleners, zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, vertalers, documentbeheerders en drukkerij(en) die namens ons polisdocumenten en communicatiemiddelen voor klanten drukken.
 • Derden die namens ons analyses uitvoeren om onze diensten en producten te verbeteren.
 • Geselecteerde derden in verband met de eventuele verkoop, overdracht of afstoting van onze bedrijfsactiviteiten.
   

Welke marketingactiviteiten voeren we uit?

We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om u informatie te verstrekken over onze producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, of die van onze partners, waar u uw toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Als u zich wilt afmelden van e-mails die wij sturen, kunt u dit op ieder moment doen door te klikken op de link ‘afmelden’, die in alle marketing-e-mails voorkomt. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen om uw contactvoorkeuren bij te werken via de contactgegevens in de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ hieronder. Bedenk echter dat we u servicegerelateerde (niet-marketing-) berichten zullen blijven sturen.

Hoe lang bewaren we persoonlijke informatie?

We bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de betreffende doeleinden, zoals beschreven in deze verklaring, en om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. Onze gebruikelijke bewaarperiode is 10 jaar. Onze algemene bewaarperiode kan echter variëren tussen 7 en 10 jaar, afhankelijk van het rechtsgebied waaronder onze overeenkomst met u valt en het soort informatie. Als u meer informatie wilt over het tijdsbestek waarin uw persoonlijke informatie wordt bewaard, raadpleeg dan de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ voor onze contactgegevens.

Hoe denken wij over het sturen van informatie naar het buitenland?

Door het wereldwijde karakter van onze diensten kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met en/of geraadpleegd door partijen die zijn gevestigd in landen buiten de EER. Het is mogelijk dat de Europese Commissie van mening is dat de landen waarnaar wij uw persoonlijke informatie overdragen niet het juiste beschermingsniveau voor persoonlijke informatie bieden (bijvoorbeeld de Verenigde Staten).

Als we uw persoonlijke informatie naar een van deze landen overdragen, voeren we de overdracht uit in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. Dit kan de garantie omvatten dat passende waarborgen, zoals contractuele verplichtingen, worden ingesteld in relatie tot de bescherming van uw persoonlijke informatie en uw fundamentele rechten en vrijheden en uw rechten in relatie tot uw persoonlijke informatie. Als u meer informatie wilt over de maatregelen die wij nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen of om een exemplaar te verkrijgen van de waarborgen die wij instellen om de informatie te beschermen als deze wordt overgedragen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de rubriek ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

Afhankelijk van uw locatie en de daar geldende nalevingsvereisten kunt u aanvullende privacyverklaringen van ons of onze partners ontvangen.

Uw rechten

Binnen het gegevensbeschermingsrecht hebt u bepaalde rechten in relatie tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. U kunt deze rechten op ieder moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens die vermeld staan in de onderstaande rubriek ‘Contact’.

Let op:

 • In sommige gevallen kunnen we mogelijk niet aan uw verzoek voldoen (het kan bijvoorbeeld zijn dat we uw gegevens niet kunnen verwijderen) vanwege onze eigen verplichting om te voldoen aan andere wettelijke of regelgevende vereisten. We zullen uw verzoek echter altijd beantwoorden en als we uw verzoek niet kunnen uitvoeren, zullen we u uitleggen waarom
 • In sommige omstandigheden betekent het uitoefenen van sommige van deze rechten (met inbegrip van het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking en het recht om uw toestemming in te trekken) dat we niet kunnen doorgaan met het aanbieden van uw polis en dat uw polis daarom zal worden geannuleerd. In de algemene voorwaarden van uw polis staat beschreven wat er gebeurt in het geval dat uw polis wordt geannuleerd.

Uw rechten omvatten:

 • Het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie
  U hebt recht op een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben en bepaalde details over hoe wij deze gebruiken. Normaal gesproken worden er geen kosten in rekening gebracht voor de behandeling van deze verzoeken. Uw informatie zal normaal gesproken schriftelijk aan u worden verstrekt, tenzij anders verzocht, of als u het verzoek elektronisch hebt gedaan zal de informatie indien mogelijk op elektronische wijze aan u worden verstrekt.
 • Het recht op rectificatie
  We nemen redelijke maatregelen om te garanderen dat de informatie die wij over u hebben juist en volledig is. Als u echter denkt dat dit niet het geval is, kunt u ons vragen de informatie bij te werken of wijzigen.
 • Het recht op verwijdering
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen. Denk eraan dat in sommige omstandigheden de uitoefening van dit recht zal betekenen dat we niet kunnen doorgaan met het aanbieden van uw polis en dat uw polis daarom kan worden geannuleerd. In de algemene voorwaarden van uw polis staat beschreven wat er gebeurt in het geval dat uw polis wordt geannuleerd.
 • Het recht op beperking van de verwerking
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie. Denk eraan dat in sommige omstandigheden de uitoefening van dit recht zal betekenen dat we niet kunnen doorgaan met het aanbieden van uw polis en dat uw polis daarom kan worden geannuleerd. In de algemene voorwaarden van uw polis staat beschreven wat er gebeurt in het geval dat uw polis wordt geannuleerd.
 • Het recht op overdraagbaarheid
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te vragen dat we uw persoonlijke informatie aan u verstrekken in een gangbare en machineleesbare vorm en de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan een derde van uw keuze.
 • Het recht op bezwaar tegen marketing
  U kunt ons op ieder moment vragen te stoppen met het toesturen van marketingboodschappen.
 • Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profiling)
  U hebt in sommige omstandigheden het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde wijze is genomen. Houd er rekening mee dat persoonlijke informatie, met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens, kan worden gebruikt bij automatische verlenging van bepaalde soorten polissen waarbij geautomatiseerde besluitvorming wordt toegepast om te bepalen wat de nieuwe polis gaat kosten. Wanneer u uw polis aanschaft zullen we u vragen of u kiest voor automatische verlenging. Zelfs als u op dat moment voor automatische verlenging hebt gekozen, kunt u dit op ieder moment terugdraaien.
 • Het recht op het intrekken van toestemming
  Voor sommige toepassingen van uw persoonlijke informatie zullen we om uw toestemming vragen. Waar we dit doen hebt u het recht om uw toestemming in te trekken voor verder gebruik van uw persoonlijke informatie. Denk eraan dat in sommige omstandigheden de uitoefening van dit recht zal betekenen dat we niet kunnen doorgaan met het aanbieden van uw polis en dat uw polis daarom kan worden geannuleerd. In de algemene voorwaarden van uw polis staat beschreven wat er gebeurt in het geval dat uw polis wordt geannuleerd.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO) of bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt, of waar u vindt dat uw klacht is ontstaan, als u van mening bent dat een bepaald gebruik van uw persoonlijke informatie door ons in strijd is met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht en regelgeving.

  Meer informatie is te vinden op de website van de Information Commissioner's Office: https://ico.org.uk/

  Het indienen van een klacht heeft geen invloed op andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt.

Hoe we uw informatie beschermen

We gebruiken een reeks fysieke, wettelijke, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die in lijn zijn met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht om uw informatie te beschermen. Firewalls worden gebruikt om onrechtmatig verkeer naar de servers te blokkeren en de servers zelf staan op een beveiligde locatie die alleen toegankelijk is voor bevoegd personeel en onze interne procedures dekken de opslag, toegang en openbaarmaking van uw informatie.

Contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking via:

Data Protection Officer / Cigna
52 Kortenberglaan 52
B-1000 Brussel België E-mail: privacy.europe@cigna.com

Updates van deze verklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken om te garanderen dat hij juist blijft.  Als we deze verklaring wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Waar de wijzigingen in de verklaring belangrijke consequenties hebben voor de wijze waarop uw persoonlijke informatie wordt verwerkt of anderszins belangrijke gevolgen voor u hebben, zullen wij u tijdig inlichten zodat u de mogelijkheid hebt om uw rechten uit te oefenen in relatie tot uw persoonlijke informatie.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Bekijk Cigna’s toewijding aan AVG 

TOP