Juridische informatie

Juridische informatie

Informatie over onze juridische disclaimers.

Wettelijke disclaimers

De ondernemingen die de diensten op deze website aanbieden zijn ondernemingen buiten de Cigna-groep, zoals wordt aangegeven als u een specifieke offerte aanvraagt.

Producten en diensten geleverd door Cigna Corporation en haar dochterondernemingen. "Cigna®" is een gedeponeerd handelsmerk van Cigna Intellectual Property, Inc., in licentie gegeven voor gebruik door Cigna Corporation en haar dochterondernemingen. Cigna Corporation is een houdstermaatschappij en geen verzekerings- of werkmaatschappij. Daarom worden de producten en diensten uitsluitend aangeboden door dochterondernemingen en niet door Cigna Corporation. "Cigna" kan verwijzen naar Cigna Corporation zelf of naar een of meerdere van haar dochterondernemingen. Als de naam wordt gebruikt in verband met de levering van een product of dienst, verwijst de naam echter altijd naar een dochteronderneming. De producten en diensten die door Cigna op deze website worden aangeboden, worden geleverd door de Cigna-entiteit of -entiteiten die vermeld staan op uw persoonlijke polisdocumenten.

De onderneming die verantwoordelijk is voor deze website en het beheer ervan is:

Cigna European Services (UK) Limited
13th Floor
5 Aldermanbury Square
London
ECV2 7HR

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die op de website staan vermeld.

De onderneming is geregistreerd in Engeland en Wales bij 'Companies House' onder 199739.

Algemene disclaimer

Al het materiaal wordt 'as is' aangeboden en zonder enige expliciete of impliciete garanties, waaronder garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Vanwege de aard van internet biedt Cigna geen garantie dat het gebruik van deze pagina's ongestoord of foutloos zal verlopen. Cigna biedt geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot het nut en de verwachte resultaten van het op deze pagina's weergegeven materiaal. Let op: in sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Zie uw lokale wetgeving voor dergelijke beperkingen.

Cigna heeft de exclusieve titel en eigendomsrechten, met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten, over de hele wereld op al het materiaal en de inhoud op deze pagina's in welke programmeertaal of elektronische vorm of welke indeling dan ook. Het materiaal en de inhoud van deze pagina's worden voortdurend bijgewerkt en kunnen daarom veranderen. Zorg ervoor dat u altijd de laatste versie gebruikt. Door gebruik te maken van deze website garandeert u dat u dit uitsluitend doet voor het doel waarvoor u bevoegd bent. Cigna is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of de gevolgen daarvan.

Disclaimer vertaling

De informatie op deze website kan vertaald zijn in andere talen. Cigna laat deze informatie vertalen door een derde partij waardoor er discrepanties of verschillen kunnen ontstaan. Cigna garandeert dat deze niet-bindend zijn en geen wettelijke gevolgen hebben voor compliance- of handhavingsdoeleinden. Uw handelingen dienen niet gebaseerd te zijn op de vertaalde versie van deze website, maar enkel op de Engelse tekst. Alleen de Engelse versie wordt door Cigna onderschreven in overeenstemming met de gebruikelijke disclaimers.

Cigna is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de vertalingen, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of schadevergoedingen.

Gebruik van bestanden en andere informatie

Cigna biedt geen expliciete of impliciete garanties (inclusief, maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel), verleent geen goedkeuringen en doet geen uitspraken met betrekking tot de bestanden die op deze website gedownload kunnen worden. Cigna is onder geen beding aansprakelijk jegens u of iemand anders voor een beslissing of handeling die door u of iemand anders is genomen of uitgevoerd in vertrouwen op de resultaten die zijn verkregen uit het gebruik van bestanden die zijn gedownload van deze site. Deze bestanden mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gedownload en/of afgedrukt. Het is uitdrukkelijk verboden om documenten of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk te herdrukken of elektronisch te reproduceren om andere redenen dan persoonlijk gebruik, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de juiste auteursrechthebbende van Cigna.

Gezondheidsinformatie

De gezondheidsinformatie op deze website wordt u aangeboden door Cigna en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden als een publieke dienst ter verbetering van de gezondheid van de consument. Deze informatie mag niet worden beschouwd als medisch advies en dient niet ter vervanging van goede medische zorg door een arts. Cigna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor situaties die voortvloeien uit gebruik, misbruik, interpretatie of toepassing van op deze website verstrekte informatie. Raadpleeg altijd uw arts voor geschikte onderzoeken, behandelingen, tests en zorgadviezen.

Vertrouw niet op de informatie op deze website als een hulpmiddel voor zelfdiagnose. De informatie op deze website wordt 'as is' verstrekt, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. De informatie wordt verstrekt zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid ervan.

Toekomstgerichte verklaringen

De website van Cigna kan toekomstgerichte verklaringen bevatten over financiële vooruitzichten, plannen en doelstellingen van het management voor toekomstige operaties, economische omstandigheden, ontwikkelingen en bekende onzekerheden. Cigna waarschuwt de lezer dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die Cigna verwacht, afhankelijk van het uitkomst van een aantal factoren. In sommige gevallen beschrijven de toekomstgerichte verklaringen van Cigna onzekerheden. Een aantal factoren dat ertoe kan leiden dat de feitelijke resultaten van Cigna materieel afwijken van toekomstgerichte opgaves ('risicofactoren') worden opgesomd in de meest recente versie van Formulier 10-K of Formulier 10-Q die Cigna heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.
Cigna heeft geen enkele verantwoordelijkheid om toekomstgerichte opgaves op de Cigna website te corrigeren of te updaten. Cigna waarschuwt de lezer verder dat de lijst met risicofactoren zoals vermeld in de meest recente versie van Formulier 10-K of Formulier 10-Q die Cigna heeft ingediend bij de Amerikaanse SEC, kan worden aangepast door aanvullende SEC-dossiers, zoals Formulier 8-K, volmachtverklaringen en andere SEC-dossiers. Cigna zal de risicofactoren in de SEC-dossiers niet bijwerken vóór de volgende verplichte indiening van SEC-dossiers. De lijst met risicofactoren die vermeld staat in de SEC-dossiers van Cigna kan onvolledig zijn en geldt alleen vanaf de datum waarop deze lijst is ingediend bij de SEC.

Aansprakelijkheidsbeperking

Door gebruik te maken van deze pagina's gaat u ermee akkoord dat Cigna onder geen beding of enige aansprakelijkheidstheorie op grond van internationaal, burgerlijk, gemeenschappelijk of wettelijk recht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere theorieën over onrechtmatige daden, contracten, octrooi- of auteursrecht) aansprakelijk zal zijn voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit het gebruik van deze website of voor enige informatie, goederen of diensten die zijn verkregen via deze website, met inbegrip van directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding (zelfs als Cigna op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), voor zover toegestaan ​​door de wet. In sommige rechtsgebieden is ​​de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan, zodat een aantal van deze beperkingen wellicht niet voor u geldt.

Wijzigingen en toepasselijk recht

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze pagina's en onze disclaimer/gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan om de site en deze voorwaarden regelmatig te lezen voor eventuele updates of wijzigingen. Uw verdere gebruik van deze pagina's wordt gezien als uw aanvaarding van deze juridische disclaimers/gebruiksvoorwaarden en de eventuele wijzigingen en de redelijkheid van deze normen voor de kennisgeving van wijzigingen.